۱۰۰۰ روز طلایی و تکرار نشدنی

باسخنوری آقاي دکتر نوذر نخعی

بررسی تاثیرات جسمی و روانی ۱۰۰۰ روز یاد شده
تفحص در نکات طلایی این روز های تکرار نشدنی
با شرکت در این سخنرانی با این مفهوم جامع و کاملی پیدا کنید‌

منتظر دیدار شما نازنیان هستیم .

سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم آذر ماه 1398 ، پردیس علوم پزشکي رفسنجان
<