کارگاه مروری بر آناتومی ناحیه سر انسان و مقایسه آن با پستانداران اهلی با توجه به نقاط اشتراک پژوهشی

با تدریس دکتر فهیمه پور جعفری


آناتومی مقایسه ای جمجمه، عضلات و احشا گوارشی و تنفسی سر در انسان و پستانداران اهلی
<