مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی چیست؟

این سوال مهمی است که پاسخ صحیح به آن در هر جامعه به صورت عملی، باعث خواهد شد تا شرایط بسیار مناسبی برای جامعه ایجاد شود، مشکلات بهتر و راحت تر رفع شده و جامعه به سمت توسعه حرکت کند. مسئولیت و تعهد اجتماعی در واقع یک عامل مهم در ایجاد حس مسئولیت پذیری در جوامع مختلف است. تا به حال شاید دقت کرده باشید که کشورهایی مانند ژاپن به چه دلیل به این سرعت پیشرفت کرده و در هر زمینه موفق و درخشان ظاهر می شوند.
جواب این سوال در حلقه مفقوده اکثر کشورهای توسعه نیافته است؛ عدم پذیرش مسئوليت اجتماعي؛
در اين سخنراني قصد داریم تا ابعاد و زوایای این مفهوم مهم در جامعه را بررسی کرده و به نقش آن در تغییر شرایط جوامع بپردازیم. شما می توانید با حضور در این سخنراني، آشنایی جامع و کاملی را با این مفهوم پیدا کنید.
<