Effective Domain in Medicine Learning

باسخنوری آقاي دکتر فرخ‌نیا

بررسی حیطه‌ی عاطفی آموزش
بررسی طبقات مختلف آموزش
تغیرر در نگرش دانشجویان فعلی

منتظر دیدار شما نازنیان هستیم .
<