کارگاه تفکر انتقادی
با تدریس دکتر خدادادی
دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها

ویژه‌ی دانشجویان پرستاری

پرستاران با توجه به مسئولیت ها و گستردگی حیطه عمل پرستاری و لزوم تصمیم گیری های صحیح، حساس و حیاتی، نه تنها نیاز به کسب دانش و مهارت دارند بلکه باید قادر به قضاوت در موقعیت های خطیر بالینی و تصمیم گیری برای حفظ حیات در مشکلات پیچیده و تفکر در مواقع بحرانی باشند. در این کارگاه رویکرد تفکر انتقادی و راه های رسیدن به این تفکر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
منتظر دیدار شما نازنیان هستیم .

سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم آذر ماه 1398 ، پردیس علوم پزشکی رفسنجان
<