کارگاه فلوسایتومتری

مدرس دکتر کاظمی

دکتری ایمونولوژی

مدرس دوره های فلوسایتومتری، کشت سلولی، استخراج DNA  و RNA و...

 فلوسایتومتری

 تکنیکی بسیار عالی و با حساسیت و دقت زیاد برای تشخیص و اندازه گیری آنتی ژن های سطح و داخل سلول ها است که کاربردهای فراوانی در زمینه تشخیص بیماری ها و در زمینه تحقیقاتی دارد‌. در این تکنیک با استفاده از آنتی بادی های متصل به مواد فلورسنس می توان سلول های بیان کننده یک آنتی ژن خاص را شناسایی کرد و همچنین میتوان میزان تولید آنتی ژن را اندازه گیر ی کرد.

عناوین بحث در کارگاه:

۱. معرفی تکنیک فلوسایتومتری و کاربردهای آن

۲. معرفی دستگاه فلوسایتومتری و نحوه عملکرد دستگاه

۳. آنتی بادی های مورد استفاده در فلوسایتومتری و نحوه انتخاب آنها و تبیین مفهوم ایزوتایپ آنتی بادی

۴. نحوه رنگ امیزی سلول ها

۵. تفسیر کلیات نتایج حاصل از دستگاه فلوسایتومتری

۶. معرفی نرم افزار FlowJo
<