کارگاه هیپنوتیزم در 5srccg

مدرس این کارگاه سرکار خانم دکتر لیلا اسمعیل زاده دکتری تخصصی روانشناسی و عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران است. در این کارگاه به شناسایی هیپنوتیزم، اهمیت و جایگاه آن در ایران و جهان و کارایی آن در کمک به درمان های پزشکی، پیراپزشکی و دندانپزشکی می پردازیم. از محدودیت و ممنوعیت های این روش صحبت می کنیم و از هیپنوز در روانشناسی، جراحی، زنان و زایمان و هیپنوز ورزشی می گوییم. آموزش هیپنوتیزم مقدماتی در برنامه این کارگاه بوده و تماشای یک مورد هیپنوتیزم در سالن کارگاه را به شما نوید می دهیم. مدت برگزاری این کارگاه 4 ساعت بوده و پیشاپیش حضور فعال و صمیمانه جمع علاقه مندان به این حیطه را ارج می نهیم.
<