محورهای کنگره:
📍علوم پایه و بالینی
📍داروشناسی
📍بهداشت
📍دندان‌پزشکی
📍علوم پیراپزشکی و پرستاری
📍دامپزشکی و بیماری های مشترک دام و انسان
📍روانپزشکی و علوم مغز و اعصاب
📍توانبخشی و تغذیه
📍سلول های بنیادی
📍تجهیزات و تکنولوژی های نوین<