برنامه های تفریحی
بازدید از بزرگترین خانه خشتی جهان

بازدید از خانه حاج آقا علی

سرگرمی

برگزاری بازی های محیطی<