کارگاه زایمان فیزیولوژیک

با تدریس دکتر مرضیه لری پور

ویژه‌ی دانشجویان مامایی

نگاهی به آمار سزارین
نگاهی به آمار مرگ و میر مادری
راهکارهای دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان
مداخلات غیرضروری هنگام زایمان
راهکارهای کاهش مداخلات غیرضروری هنگام زایمان
تجربه لذت بخش زایمان
منتظر دیدار شما نازنیان هستیم .

سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم آذر ماه 1398 ، پردیس علوم پزشکی رفسنجان
<